Róże różańcowe

Różaniec

STATUT RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ (7 X 2004 r.)

I.  Nazwa

 1. Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r. W archidiecezji natomiast istnieją i działają na mocy Synodu Archidiecezji Przemyskiej, który określa je jako zasłużoną instytucję dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej (st. 79 Synodu) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.

II. Cel

 Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:

 • Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
 • Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
 • Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
 • Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
 • Stawać w obronie wiary i Kościoła;
 • Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;
 • Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześcijańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwolnienie dusz z ognia czyśćcowego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów).

III. Struktura:

Grupami Róż Żywego Różańca w Archidiecezji Przemyskiej kieruje Biskup Diecezjalny przez wyznaczonego duszpasterza diecezjalnego, który wraz z powołanymi kapłanami z poszczególnych archiprezbiteratów tworzą Archidiecezjalną Konsultę Róż Żywego Różańca. Do Konsulty mogą także należeć kapłani kierujący poszczególnymi dzia­łami duszpasterstwa. W każdym archiprezbiteracie działa Konsulta Archiprezbiteralna, na czele której stoi kapłan, będący członkiem Konsulty Archidiecezjalnej. W skład tej Konsulty wchodzą wy­znaczeni kapłani z poszczególnych dekanatów. Kapłan z dekanatu wraz z przedstawicielami świeckimi poszczególnych parafii (zelatorami), wyznaczonymi przez księży proboszczów, tworzą Konsultę Dekanalną. W spotkaniach tej Konsulty mogą uczestniczyć także duszpasterze odpowiedzialni w poszczególnych parafiach za Róże Żywego Różańca. W parafiach działają Konsulty Parafialne, którymi kieruje ksiądz proboszcz, bądź wyznaczony przez niego duszpasterz. Składają się one ze wszystkich zelatorów Róż funkcjonujących w parafii. Spośród tej Konsulty ksiądz proboszcz wyznacza przedstawiciela do Konsulty Dekanalnej.

IV. Zadania:

A) Zadania Duszpasterza Róż Żywego Różańca:

 • Sam codziennie odmawia Różaniec i bardzo sobie ceni jego wartość;
 • Zna swoją Grupę i rozwija w niej działalność duszpasterską;
 • Przyjmuje członków do Żywego Różańca i dba o Księgę różańcową;
 • Co kwartał wygłasza konferencję do wszystkich członków Żywego Różańca, może im wyświetlać filmy różańcowe, misyjne i inne;
 • Prowadzi miesięczną zmianę tajemnic, zapowiada intencję modlitewną oraz odpusty różańcowe;
 • Dba o rozwój, oprawę liturgiczną nabożeństw różańcowych;
 • Współpracuje z katechetami w celu przyjmowania do Żywego Różańca dzieci i młodzieży;
 • Współpracuje z Duszpasterzem Dekanalnym, Archiprezbiteralnym i Diecezjalnym w dziele krzewienia różnych form modlitwy różańcowej.

B) Zadania Konsult:

 • Bliska współpraca z Konsultą nadrzędną;
 • Planowanie działań duszpasterskich na cały rok;
 • Współodpowiedzialność za całokształt pracy Róż Żywego Różańca;
 • Poszukiwanie sposobów ożywienia istniejących Róż;
 • Inspirowanie do tworzenia nowych Róż;
 • Organizowanie spotkań dwa razy w roku w celu zrealizowania powyższych zadań.

C) Zadania Zelatora:

 • Stara się o zaprowadzenie ducha wspólnoty wśród członków swojej Róży poprzez wspólne spotkania w czasie nabożeństw, wyjazdy na rekolekcje formacyjne lub pielgrzymki do sanktuariów, spotkania towarzyskie;
 • Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora;
 • Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie;
 • Utrzymuje stałą łączność między Różą a odpowiedzial­nym kapłanem.

D) Zadania Członków Róż Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafialnej Księgi Róż Żywego Różańca;
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

ZMIANY TAJEMNIC ODBYWAJĄ SIĘ PO MSZACH ŚWIĘTYCH O GODZINIE 7:00 I 9:00 W I NIEDZIELĘ MIESIĄCA.